اهداف و شرح وظایف

اهداف:
اهداف کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی گراش عبارتند از:
۱٫ گسترش استفاده از منابع الکترونیکی
۲٫ ارتقاء سهولت استفاده از منابع الکترونیک
۳٫ سرعت دهی به دسترسی نامحدود زمانی و مکانی
۴٫ توسعه منابع الکترونیکی به منظور صرفه جویی در فضا و هزینه های مالی
۵٫ تبلیغ و معرفی منابع الکترونیکی جدید
۶٫ افزایش میزان استفاده از منابع

 

عملکرد و ماموریت:
عملکرد کتابخانه دیجیتال این دانشکده برای پیروی از خط مشی و رسیدن به اهداف فوق عبارت است از:
۱٫ برگزاری کارگاه های آموزشی منابع الکترونیک
۲٫ ساخت و تجهیز سالن آموزشی منابع الکترونیک
۳٫ اطلاع رسانی پایگاه ها و منابع از طریق وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشکده
۴٫ اطلاع رسانی از امکان استفاده از منابع الکترونیک در خارج از محیط دانشگاه از طریق VPN

 

کاربران کتابخانه دیجیتال دانشکده:۱٫ اعضای هیات علمی و اساتید
۲٫ تمامی دانشجویان دانشکده
۳٫ کارکنان دانشکده

 

روش استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشکده:
۱٫ مراجعه به وب سایت کتابخانه دیجیتال در محیط دانشکده
۲٫ مراجعه حضوری به سایت کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مرکزی
۳٫ استفاده از VPN دانشگاه در خارج از محیط دانشکده

 

ساعت استفاده از کتابخانه دیجیتال:
استفاده از کتابخانه دیجیتال در تمامی ساعات و روزهای هفته میسر است.