تالیف اساتید هیات علمی

پدیدآور: علیرضا دانشور، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: علوم و پزشکی ورزشی ، زبان: فارسی، ناشر: نادریان، شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۴۳۹۴۵، جلد: اول، فروست: اول، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه

ورزش و سلامت قلب و عروق


پدیدآور: علیرضا دانشور، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: علوم و پزشکی ورزشی، قلب و عروق ، زبان: فارسی، ناشر: شیراز : گنج علم، شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۸۳۷۹۷۷، جلد: اول، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه

مروری بر بیماری های قارچی پزشکی


پدیدآور: احمد جبرالدینی، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: میکروبیولوژی کاربردی و زیست فناوری ،ایمنی شناسی ،میکروب شناسی ،انگل شناسی ،ویروس شناسی ، زبان: فارسی، ناشر: سنا، شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۸۸۰۰۳۹، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه

یافته های ۱۰۰۰ پژوهش فیزیولوژی ورزشی


پدیدآور: كریم دهقانی، عطاالله موحد، علرضا دانشور، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیفف موضوعات: علوم و پزشکی ورزشی ،فیزیولوژی ، زبان: فارسی
، ناشر: شیراز-نادریان، شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۴۳۸۶۰، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۳۰۰ صفحه

فعالیت های ورزشی و قلب و عروق


پدیدآور: كریم دهقانی، آرزو خیاط پیشه، علیرضا دانشور، فاطمه محمودی، سال انتشار: ۱۳۹۶، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: علوم و پزشکی ورزشی ،قلب و عروق ، زبان: فارسی، ناشر: شیراز-نادریان، شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۴۳۸۵۳، فروست: اول، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات:۱۱۱ صفحه

مدیریت درد


پدیدآور: فاطمه محسنی، محمدهادی درویش فر، سال انتشار: ۱۳۹۵، نوع کتاب: تالیف، موضوعات: ، پرستاری ، زبان: فارسی، ناشر: اندیشه رفیع، شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۸۷۶۹۱۷، فروست: اول، نوع کتاب: چاپی، تعداد صفحات: ۱۳۴ صفحه