کارشناسان کتابخانه

یعقوب دلخوش

سمت: مسئول کتابخانه مرکزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری

پست الکترونیک : diglib@gerums.ac.ir

تلفن ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی: ۲۹۱


فاطمه آتشفشان

سمت: کتابدار کتابخانه مرکزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری پزشکی

تلفن ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی: ۴۳۳