تماس با ما

نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین(ع) –  بلوار دانشجو – دانشکده علوم پزشکی گراش

کدپستی: ۵۸۶۶۶ – ۷۴۴۱۷


تلفن تماس کتابخانه مرکزی:

۰۷۱-۵۲۴۴۸۱۰۹  داخلی ۴۳۳


مرکز تلفن دانشکده:

۰۷۱-۵۲۴۴۸۱۰۱-۹


دورنگار:

۰۷۱-۵۲۴۵۲۳۳۵


پست الکترونیک : 

diglib@gerums.ac.ir