داستان شماره ۲:مقصد زندگی

The purpose of life
A long time ago, there was an Emperor who told his horseman that if he could ride on his horse
and cover as much land area as he likes, then the Emperor would give him the area of land he has
.covered
Sure enough, the horseman quickly jumped onto his horse and rode as fast as possible to cover as
much land area as he could. He kept on riding and riding, whipping the horse to go as fast as
possible. When he was hungry or tired, he did not stop because he wanted to cover as much area
.as possible
.Came to a point when he had covered a substantial area and he was exhausted and was dying
Then he asked himself, “Why did I push myself so hard to cover so much land area? Now I am
.”dying and I only need a very small area to bury myself
The above story is similar with the journey of our Life. We push very hard everyday to make
more money, to gain power and recognition. We neglect our health , time with our family and to
.appreciate the surrounding beauty and the hobbies we love
One day when we look back , we will realize that we don’t really need that much, but then we
.cannot turn back time for what we have missed
Life is not about making money, acquiring power or recognition . Life is definitely not about
.work! Work is only necessary to keep us living so as to enjoy the beauty and pleasures of life
Life is a balance of Work and Play, Family and Personal time. You have to decide how you want
to balance your Life. Define your priorities, realize what you are able to compromise but always
let some of your decisions be based on your instincts. Happiness is the meaning and the purpose
of Life, the whole aim of human existence. But happiness has a lot of meaning. Which king of
?definition would you choose? Which kind of happiness would satisfy your high-flyer soul

 

مقصد زندگی
سال‌ها پیش، حاکمی به یکی از سوارکارانش گفت: مقدار سرزمین‌هایی که بتواند با اسبش طی کند را به او خواهد بخشید. همانطور که انتظار می‌رفت، اسب سوار به سرعت برای طی کردن هر چه بیشتر سرزمین‌ها سوار بر اسبش شد و با سرعت شروع کرد به تاختن. با شلاق زدن به اسبش با آخرین سرعت ممکن می‌تاخت و می‌تاخت. حتی وقتی گرسنه و خسته بود، متوفق نمی‌شد چون می‌خواست تا جایی که امکان داشت سرزمین‌های بیشتری را طی کند. وقتی مناطق قابل توجهی را طی کرده بود به نقطه‌ای رسید. خسته بود و داشت می‌مرد. از خودش پرسید: چرا خودم را مجبور کردم تا سخت تلاش کنم و این مقدار زمین را به دست بیاورم؟ در حالی که درحال مردن هستم و تنها به یک وجب خاکی برای دفن کردنم نیاز دارم.

داستان بالا شبیه سفر زندگی خودمان است. برای به دست آوردن ثروت، قدرت و شهرت سخت تلاش می‌کنیم و از سلامتی و زمانی که باید برای خانواده صرف کرد، غفلت می‌کنیم تا با زیبایی‌ها و سرگرمی‌های اطرافمان که دوست داریم مشغوا باشیم.

وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم. متوجه خواهیم شد که هیچگاه به این مقدار نیاز نداشتیم اما نمی‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند.

زندگی تنها پول درآوردن، قدرتمند شدن و به دست آوردن شهرت نیست. زندگی قطعا فقط کار نیست، بلکه کار تنها برای امرار معاش است تا بتوان از زیبایی‌ها و لذت‌های زندگی بهره‌مند شد و استفاده کرد. زندگی تعادلی است بین کار و تفریح، خانواده و اوقات شخصی. بایستی تصیمیم بگیری که چطور زندگیت را متعادل کنی. اولویت‌هایت را تعریف کن و بدان که چطور می‌توانی با دیگران به توافق برسی اما همیشه اجازه بده که بعضی از تصمیماتت براساس غریزه درونیت باشد. شادی معنا و هدف زندگی است. هدف اصلی وجود انسان. اما شادی معناهای متعددی دارد. چه نوع شادی را شما انتخاب می‌کنید؟ چه نوع شادی روح بلندپروازتان را ارضا خواهد کرد؟