تسهیل دسترسی به مقالات مرتبط با Covid 19 از طریق LitCovid

با استفاده از منبع LitCovid ، مقالات دادگان پابمد در مورد کوید ۱۹ را راحتتر و بهتر جستجو کنید. LitCovid جامعترین منبع در مورد این موضوع است که مقالات به تفکیک موضوع و همچنین مکان جغرافیایی دسته‌بندی می‌شوند و جستجو در آن از جستجو در خود پابمد نتایج بهتری در پی دارد.

آدرس: 

Https://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Research/Coronavirus